Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de vzw Odisee;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website en de pagina die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Doel

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De eigenaar geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accurraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De eigenaar behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.