Sociaal-Agogisch Werk

Het onderzoek in de Professionele Opleidingen van het studiegebied Sociaal-Agogische Wetenschappen van Odisee is praktijkgericht: het centreert zich rond thema's en vragen die van belang zijn voor het werkveld, met bijzondere aandacht voor methodiekontwikkeling en beleidsinnovatie. Daarnaast is ook ruimte voor fundamentele reflectie en debat aangaande brede maatschappelijke tendensen en de eigen uitgangspunten van het onderzoek.

We onderscheiden volgende onderstaande speerpunten:

  • Sociaal werk: actief burgerschap, herstelrecht en vrijwilligerswerk, Brussel en grootstedelijk beleid, diversiteit en (trans)migratie, zie ook Onderzoekscentrum Sociaal Werk
  • Gezinswetenschappen: gezinsrelaties, opvoeding en ontwikkeling, zie ook Kenniscentrum Gezinswetenschappen
  • Orthopedagogie: inclusie voor mensen met een beperking, vraaggericht en muzisch-agogisch begeleiden, systeem- en contextgericht werken
  • Psychosociale gerontologie: kwetsbaarheid en competentie van ouderen

De verschillende onderzoeksmedewerkers proberen transversaal te werken rond deze speer punten. De projecten hebben steeds een inhoudelijke link met één of meerdere opleidingen uit ons studiegebied, of ruimer, binnen de instelling Odisee.

Onderzoeks- en dienstverlenende projecten komen tot stand in opdracht van en in samenwerking met instellingen en organisaties uit het sociale werkveld. We beschikken over ervaring met zowel kwantitatief (bv. survey, bevragingen) als kwalitatief onderzoek (bv. interviews, focusgroepen). We stellen onze know-how ter beschikking onder de vorm van contractonderzoek, adviesverlening en vorming. Hebt u een vraag, wil u ons advies, neem dan contact op.