Stef Aerts

Dr. Bio-ingenieurswetenschappen, ethicus
Speerpunten: ethiek, dierenwelzijn & gedrag, duurzame landbouw
Sleutelwoorden: voedselproductie & landbouw, Aqua-ERF, slacht & ethiek
En is ook: uithangbord en alfaman van de opleiding Agro- en Biotechnologie, kenner van het betere bier

Campus: Waas
Adres: Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Telefoon: 03 776 43 48
E-mail: stef.aerts@odisee.be
Centrum: SALTO
Studiegebied: Industriële Wetenschappen en Technologie - Biotechniek

Projecten

Lopend

 

Afgelopen

 

 

 

Publicaties

Aantal : 117
book
Wetboek Dierenwelzijn en Dierenhouderij
Vervaecke, Hilde ; Aerts, Stef ; Vanautryve, Els
Larcier uitgeverij
conference_proceeding
Personalism as a ground for moderate anthropocentrism
Aerts, Stefan
Wageningen Academic Publishers; Wageningen
Professionals in Food Chains: ethics, roles and responsibilities; 2018; pp. 361 - 364
One of the main characteristics of personalism is an emphasis on the exceptional position of humans in relation to animals and the environment. However, one could also argue that the personalist view of humans as connected entities should not only be interpreted as connectedness to other humans. More than ever, there are good reasons to also consider the bonds between humans and animals, and even the environment. This line of reasoning gives us a unique opportunity to value animals, and nature, without having to sacrifice the focus on humans. By that, personalism provides a realistic framework to engage with the pressing issues in animal and environmental ethics in the 21st century. One of the main problems with a classic anthropocentric ethic is that it tends to focus on short-term and narrow interpretations of human interests. That environmental problems can have an impact on humans is quite evident, but similar connections can also be found between animals and humans (individually and collectively). In 2015, even Pope Francis has alluded to this in Laudato Si’. Recognising the interconnectedness of all human and non-human life forms in the biosphere is a major step towards a personalism that awards dignity or intrinsic value to animals and the environment. Then, stewardship – another important concept – becomes important, but no longer only because of the importance of animals and the environment for humans. Following these arguments in depth, we are confronted with a moral framework that implies (or facilitates) fundamental changes in our mentality, not only for the animals and the environment themselves, but also because it is important for humans. A value and person based philosophy such as personalism guides us to a moderate anthropocentrism that allows for concrete steps forward for animals and the environment.
conference_proceeding
On the ethics and sustainability of intensive veal production
Aerts, Stef ; Dewulf, Jeroen
Wageningen Academic Publishers; Wageningen
Professionals in food chains: ethics, roles and responsibilities; 2018; pp. 87 - 92
In this paper we analyse the intensive veal production system as currently found in the Dutch-Belgian border region using the common sustainability framework. In the social acceptability pillar we will include animal welfare and other ethical aspects that may relate to the production system as it is currently deployed. One of the major arguments in favour of veal production as it is currently known, is the assertion that it is a way to prevent male offspring of dairy cattle to be considered mere by-products that need to be disposed of. In such dairy production systems these male calves are quickly removed and culled. This has economic and ecological benefits: avoiding food waste by adding value to a product. Slaughtering young calves for veal production wouldn’t be an issue to be discussed in a strong animal rights ethics as in this perspective any kind of killing is considered unethical. In an ethics that integrates proportionality, it is certainly not morally neutral, maybe even problematic. Veal production is one of those sectors that are said to be highly instrumentalising to animals. Not only are calves a ‘by-product’ of milk production, some also indicate the unnaturalness of the system. There is an interesting parallel between intensive veal production and the production of Belgian Blue cattle. In both cases, veterinarian measures are taken to ensure animal welfare, where problems are almost determined by the context. Veal production is extremely antibiotics dependent: virtually 100% of calves are treated with antibiotics. This could be considered a case of extreme instrumentalisation, and results in several negative effects, such as development of antibiotic resistance in animal and human medicine. The latter is problematic in both consequentialist and anthropocentric theories. The long term effects thereof seem disproportionate compared to the limited positive effects of veal production. We conclude that intensive veal production as it is currently known, is highly debatable from an ethical point of view.
other
The professional in the food chain, technology and expertise
Aerts, Stefan
EurSafe News; 2018; Vol. June 2018
other
We kunnen niet meer blijven doen alsof we onschuldig zijn
Aerts, Stef
De Persgroep Publishing
De Morgen; 2017; Vol. 13
other
Ethiek en dierziektebestrijding
Aerts, Stef
other
Welzijn van mens en dier: ethische beschouwingen
Aerts, Stef
other
Slachthuispolemiek vertelt veel over onze relatie met voedsel en landbouwers
Ivan, De Clercq
Landbouwleven; 2017; Vol. 31; pp. 6 - 8
Onder geen enkele ethische invalshoek valt goed te praten wat er in het slachthuis van Tielt is gebeurd. Maar het probleem zit ook dieper: we behandelen de markt van voedsel zoals die voor spelconsoles of stylo's, en dat is gewoon fout.
text_resource
Teelt van Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in recirculatiesystemen - De invloed van licht op zoötechnische prestaties en gedrag
Abeel, Thomas ; Adriaen, Jurgen ; Meeus, Wouter ; Platteaux, Inge ; Durinck, Guy ; Audenaert, Jan ; Van de Perre, Laurens ; Roelant, Ella ; Vervaecke, Hilde ; Aerts, Stef
Odisee
Wereldwijd is er een toenemende interesse in de intensifiëring van “astacicultuur” - de teelt van rivier-kreeften. In onze contreien ontstond de laatste jaren interesse voor de intensieve teelt van Europese rivier-kreeft. Deze soort heeft een groot potentieel als lokaal aquacultuurproduct omwille van haar eenvoudige levenscyclus, hoge marktwaarde, lekkere smaak en het feit dat ze met laagwaardig voeder kan worden gekweekt. In Aqua-ERF onderzochten we in welke mate verschillende lichtomstandigheden in een intensief kweek-systeem de zoötechnische prestaties en het gedrag van deze dieren beïnvloeden. Het teelttechnisch on-derzoek gebeurde in een recirculatiesysteem, voorzien van computergestuurde TL-verlichting. Gedrags-observaties werden uitgevoerd met behulp van een aangepast plusdoolhof. Om ons toe te laten de verlich-ting accuraat af te stellen voor deze experimenten, werd een methode ontwikkeld om de lichtcondities onder water te meten. De rivierkreeften werden in een eerste experiment blootgesteld aan twee verlichtingssterktes (38 lux en 761 lux) en drie kleurtempteraturen (5500K, 3800K en 2600K).In een tweede experiment werden vijf foto-periodes uitgetest: uren licht:donker (L:D) 24:0, 8:16, 12:12, 16:8 en 0:24. Uit dit onderzoek bleek dat Euro-pese rivierkreeften het best groeien onder zwakke belichting (38 lux) en bij lange fotoperiodes (L:D 16:8 en 24:0). Onder deze omstandigheden vertonen ze ook de minste stressgerelateerde gedragingen. De kleur-temperatuur van wit licht (koud, neutraal of warm) heeft geen invloed op de groei of op het gedrag. De vervellingscyclus van Europese rivierkreeften wordt beïnvloed door de maanfasen. Daarbij doet het grootste aantal vervellingen zich voor rond nieuwe maan. In een derde experiment onderzochten we in welke mate we de vervelling kunnen sturen door de maancyclus te manipuleren. Het doel hiervan was te achterhalen of we de vervellingsfase meer konden synchroniseren. Daardoor zou het kannibalisme onder de rivierkreeften drastisch kunnen afnemen. Kannibalisme vindt immers hoofdzakelijk plaats tijdens het kwetsbare vervellingsstadium. In het experiment zagen we echter geen effect van de gesimuleerde maan-fasen op de vervellingssynchronisatie. Bijgevolg ziet het ernaar uit dat het manipuleren van de maancyclus niet kan worden gebruikt om de vervellingscyclus te synchroniseren. We kunnen concluderen dat vooral verlichtingssterkte en fotoperiode een belangrijke invloed hebben op de groei en het gedrag van rivierkreeften. Ons onderzoek toonde aan dat Europese rivierkreeften best presteren onder zwak licht en lange daglengte. Afgaand op de gedragsobservaties, blijken deze condities ook minder stressgeïnduceerd gedrag te veroorzaken. Deze resultaten geven een eerste indicatie van de vereiste lichtomstandigheden in de intensieve teelt van Europese rivierkreeft. Diepgaander onderzoek is echter aangewezen om de lichtomstandigheden verder te optimaliseren.
text_resource
Huisdierwijzer kip (Gallus gallus domesticus)
Peeters, Els
Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Dienst Dierenwelzijn; Brussel
Array
book_chapter
Ken je omgeving
Aerts, Stef ; Hulsbosch, Rita
Fedagrim vzw; Brussel
Feed the Future. De weg naar een succesvolle bedrijfsovername; 2017; pp. 45 - 49
book_chapter
Antropocentrische sterke duurzaamheid
Aerts, Stef
Pelckmans Pro; Kalmthout
De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen; 2017; pp. 171 - 179
Wanneer het personalistische mensbeeld de nadruk legt op verbondenheid, dan gaat het niet alleen over verbondenheid met de medemens, maar ook over de verbondenheid met onze leefwereld. Vandaag dwingen de omstandigheden ons meer dan ooit om de betekenis van die laatste verbondenheid uit te diepen. Stef Aerts legt uit hoe het personalisme een unieke mogelijkheid biedt om het milieu naar waarde te schaten zonder de focus op de mens op te geven. Daarmee brengt het ons een realistisch denkkader om de ecologische crisis aan te pakken.
book
De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen
Pelckmans Pro; Kalmthout
other
Personalisme & Ecologie: verkenning van de mogelijkheden
Aerts, Stef
De klimaatopwarming, de afvalberg, onze overmaatse ecologische voetafdruk en andere ecologische vraagstukken vormen samen wellicht de grootste uitdaging van de eenentwintigste eeuw. Is een denken dat focust op de mens nog wel verantwoord in die context? Zijn wij immers niet de kern van het probleem? De oplossing lijkt niet alleen van technologische vooruitgang, maar ook van een mentaliteitswijziging te moeten komen. Welke specifieke rol kan daarbij weggelegd zijn voor een persoonsbegrip dat de nadruk legt op de relationele en spirituele dimensie van het menselijk bestaan? Is een hedendaags personalisme dan een effectieve vorm van ecologisme? De kenmerken van het personalisme analyserend in functie van de ecologische uitdagingen komen we uit bij een moreel kader dat een mentaliteitswijziging impliceert (of toch minstens faciliteert) in functie van de milieudoelstellingen, niet omwille van het milieu, maar (enigszins contradictorisch?) omwille van de mens, of zelfs omwille van de persoon. Zou het personalisme dan mogelijk de weg wijzen naar een “antropocentrische sterke duurzaamheid”? Een personalistisch perspectief op de ecologische crisis wordt op die manier net zéér zinvol. De rol van een persoonsbegrip met een nadruk op de relationele dimensie van de mens wordt net centraal in het overbruggen van het conflict tussen persoon/individu/mens en milieu. In tegenstelling de intuïtie wordt de focus op de mens, weliswaar begrepen als persoon, net een manier om vooruitgang te boeken in plaats van een onverantwoord denken.
other
Voeden we de wereld, of eten we hem op?
Aerts, Stef
Een kwart van de wereld is ondervoed, een ander kwart obees. Terwijl we in hoog tempo de natuur gebruiken om voedsel te produceren, blijken we een derde ervan te verspillen … Waar gaat het naartoe met ons voedsel? En is de landbouw nu het probleem, of de oplossing?
other
Ondernemen met je omgeving
Aerts, Stef ; Bruynseels, Dorien ; De Braeckeleer, Carl
other
Dierenwelzijn en wetenschap: achtergrond en casussen
Aerts, Stef
other
Duurzame landbouw en voedsel
Aerts, Stef
Universiteit Hasselt School of Expert Education
text_resource
Optimalisatie van de teelt van Astacus astacus: Invloed van teeltparameters op smaak, vervelling en welzijn
Abeel, Thomas ; Adriaen, Jurgen ; Meeus, Wouter ; Platteaux, Inge ; Durinck, Guy ; Audenaert, Jan ; Van de Perre, Laurens ; Himpe, Walter ; Van Der Elst, Jacques ; Roelant, Ella ; Vervaecke, Hilde ; Aerts, Stef
other
The effect of different nspase levels in the diet of nile tilapia (o. niloticus) on growth performance, feed utilization, and selected parameters reflecting energy metabolism and gut integrity
Meeus, Wouter ; Abeel, Thomas ; Adriaen, Jurgen ; Roelant, Ella ; Aerts, Stef ; Kuterna, Leni ; Vanderbeke, Erik ; Bossier, Peter ; Goddeeris, Bruno
European Aquaculture Society
Book of Abstracts AE 2016; 2016; pp. 638 - 639
other
Methionine enrichment of artemia for application in burbot (lota lota) larviculture
Adriaen, Jurgen ; Abeel, Thomas ; Meeus, Wouter ; Roelant, Ella ; Aerts, Stef ; Nevejan, nancy ; Goddeeris, Bruno
Recurrent high losses in the larval rearing of burbot (Lota lota) makes the availability and quality of fingerlings difficult to predict, which seems to limit burbot's aquaculture potential. Protocols for intensive culture of burbot larvae have recently been developed. Besides light conditions, rearing density and weaning age, attention is paid to feed requirements. The transition from live food to dry feed (weaning) is a critical stage in the fingerling production where high mortality occurs, mostly from individuals not being able to absorb artificial feed (Cahu et al. 2001). A possible reason for weaning failure is the lack of knowledge regarding the function and efficiency of the digestive physiology in the early stages that hampers formulation of proper feeds and feeding regimes (Tillner et al. 2013). Palinska-Zarska et al. (2013) suggests that the weaning effectiveness is conditioned by the developmental advancement of the digestive tract. Natz et al (2009) concluded from their study that free methionine can stimulate gastro-intestinal activities. This study wants to evaluate the effect of free methionine supplementation on production and biological parameters of burbot larvae till after weaning.
other
Effect of illuminance and white light spectrum on growth performance in noble crayfish (Astacus astacus L.)
Abeel, Thomas ; Meeus, Wouter ; Adriaen, Jurgen ; Audenaert, Jan ; Roelant, Ella ; Aerts, Stef
There is an increasing interest for the intensive production of noble crayfish in Europe. Unfortunately, these decapods are highly cannibalistic, hindering the development of commercially viable intensive production (Abeel et al, 2014). In recent years, progress has been made regarding the optimization of noble crayfish culture in RAS. However, information on the illumination requirements for this species remains scarce. Light conditions such as illuminance and light spectrum are known to affect growth in crayfish (d’Agaro et al., 2008). In this study, we evaluated the effect of white light spectrum and illuminance of fluorescent lights on noble crayfish growth in RAS.
conference_proceeding
A philosophical and technical critique of zooanthropology as a moral and practical paradigm
Aerts, Stef ; Bovenkerk, Bernice ; Brando, Sabrina
Wageningen Academic Publishers; Wageningen, The Netherlands
Proceedings Eursafe: Food Futures. Ethics, Science & Culture pages; 2016; Vol. 13; pp. 175 - 180
An addition to the existing schools of thought in the ethological and cognitive science communities is the zooanthropological approach. While grounded in these sciences, this view on the human-animal relation is taken further and strong moral objections to any type of animal training are formulated, but arguments for these objections are still underdeveloped in our view. In this paper we critically assess the zooanthropological paradigm, while acknowledging that it is highly original and innovative work. Applied zooanthropology combines different fields of study exploring the development and dynamics of our relationship with other animals, and animals are considered sentient beings in a cognitive-affiliative paradigm. The opposition to consider animals in a stimulus-response paradigm is understandable. It is in line with contemporary developments of holistic approaches to animals that consider behavioural, physiological, psychological, social, and affective aspects. However, we argue that a clarification of what a modern animal training paradigm entails is desirable. Clarifications on zooanthropological methods and their underlying cognitive, physiological and affective processes are needed, as well as elucidations of practical implications and/or solutions, e.g. human-animal interactions, living with pets, caring for horses or non-releasable wildlife. From a philosophical perspective the rejection of ‘outdated’ animal training approaches by zooanthropology appears based on the assumption that all animals (including humans) are morally equal, because they possess ‘subjectivity’. This concept of subjectivity is not based on Regan’s concept of ‘subject-of-a-life’, nor on that of cognitive ethology, as consciousness is said to be irrelevant for subjectivity. If not based on consciousness, it remains unclear what morally relevant criteria subjectivity is based on. Moreover, it remains unclear why the presence of subjectivity should necessarily lead to a rejection of training. Furthermore, this strong abolitionist stance conflicts with the way the approach is framed in practice.
other
A low cost set-up to measure underwater spectral irradiance in aquaria
Audenaert, Jan ; Van de Perre, Laurens ; Vervaecke, Hilde ; Abeel, Thomas ; Aerts, Stef ; Hanselaer, Peter ; Durinck, Guy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

Deze publicaties kan u ook uitgebreid raadplegen via de website van Lirias