Benchmarking van facilitaire kengetallen bij steden en gemeenten in Vlaanderen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Fier.fm, Procos, Uitgeverij Vanden Broele
Looptijd: 
September 2013 - ...

Financiering: PWO

Onderhavig onderzoeksproject heeft tot doel een zicht te krijgen op de facilitaire kosten binnen steden en gemeenten in Vlaanderen, teneinde de kosten van ondersteunende diensten beheersbaar te maken. Dat deze kosten aanzienlijk kunnen oplopen en niet altijd maatschappelijk te verantwoorden zijn, wijzen verschillende Europese FM-studies (o.a. Teichman 2009) aan. Via analyse zal worden nagegaan of er significante verschillen zijn in kosten van ondersteunende diensten binnen gespecifieerde groepen van steden en gemeenten.
Volgende onderzoeksvragen staan centraal bij de data-analyse/benchmark van facilitaire kosten van een selectie van steden en gemeenten in Vlaanderen:

  • Zijn de uitgaven voor ondersteunende diensten maatschappelijk verantwoord?
  • Wat zijn de kwaliteits- en kostenbepalende factoren die dergelijke uitgaven verantwoorden?
  • Zijn er objectieve criteria die bepalen of de dienstverlening zelf wordt uitgevoerd of uitbesteed en zijn deze te vatten in een keuzemodel?

Innovatief aan dit benchmarkingproject is dat voor de datageneratie de nieuwe (sedert 2013 ingevoerde) Europese norm EN 15221-7, zgn. “Performance benchmarking”, gehanteerd zal worden. Onderhavig project is maatschappelijk relevant aangezien in Vlaanderen nog geen dergelijk benchmarkonderzoek uitgevoerd werd bij steden en gemeenten. De nood aan managementinformatie onder de vorm van kennis van kostenkengetallen wordt bevestigd door De Klerk (2012): maar liefst 82% van de Vlaamse steden en gemeenten blijkt behoefte te hebben aan benchmarken.
In samenwerking uitgeverij Vanden Broele (specifieke ervaring in communicatie met steden en gemeenten), willen wij  in fase 1 via een professioneel uitgewerkte communicatiestrategie de facility coördinatoren laten optreden als dataleveranciers. In een 2de fase zal de relatie onderzocht worden tussen de gegenereerde kostenkengetallen en de kwaliteits- en/of kostenbepalende factoren. De correlatie tussen deze factoren zal volgens de nieuwe EN 15221-serie geanalyseerd worden. Bij deze analyse staan volgende deelvragen centraal:

  • Hoe is de verhouding tussen zelfbeheer en uitbesteden van facilitaire activiteiten?
  • In welke mate beïnvloedt de keuze voor uitbesteding de hoogte van de kosten? 
  • Wordt bij de keuze tussen zelfbeheer of uitbesteden de koppeling gemaakt tussen deze 2 indicatoren (kost vs. kwaliteit)? 

Om in fase 3 te komen tot een disseminatie van kwaliteitsvolle onderzoeksresultaten wordt een  interdisciplinaire samenwerking voorzien tussen verschillende onderzoekspartners/werkgroepen. Het betreft hierbij o.a. de ICT-opleiding voor ontwikkeling van de webtool; de afdeling Handelswetenschappen en bedrijfskunde voor de onderzoeksmethodologie; Vanden Broele en Fier.fm voor de communicatiestrategie en FM-onderzoekseenheid samen met Procos voor de data-analyse. De onderzoeksresultaten zullen gerapporteerd worden via FM-vaktijdschriften en breder Europees via een IFMA-studiedag en het EuroFM-congres. De terugkoppeling naar onderwijs zal gebeuren door middel van projectvakken, stages en de bachelorproef.

Projectwebsite: http://www.fakl-benchmark.be

Publicatie projectresultaten: http://catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/718.aspx?page...