Boekenhouder

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Stad Aalst
Looptijd: 
sept 2018 - dec 2019

Boekenhouder is een professionaliseringstraject-op-maat om de leescultuur en de kwaliteit van het voorbereidend leesonderwijs in de kleuterklas te verhogen. 

Dalende leescultuur vanaf de kleuterleeftijd

Om goed te participeren in de hedendaagse maatschappij is het een voorwaarde om te kunnen lezen en schrijven1,2. Echter, het gemiddelde niveau ‘begrijpend lezen’ is in Vlaanderen fors gedaald in vergelijking met tien jaar geleden. Binnen West-Europa tekent onze regio voor de sterkste daling, volgens het recente PIRLS-onderzoek.3,4 De onderzoekers schuiven drie belangrijke oorzaken voor deze daling naar voren: een eerste belangrijke verklaring is de langdurige ondermaatse professionalisering van het onderwijspersoneel in Vlaanderen. Als tweede oorzaak wordt de daling in lestijd voor lezen naar voor geschoven. Tot slot tonen de PIRLS-resultaten bij de Vlaamse leerlingen een dalende leescultuur. Dit start al op kleuterleeftijd.

Kansarme kinderen in een kansrijke kleuterklas met het project Boekenhouder

In dit project willen we de kwaliteit van het leesonderwijs en de leescultuur voor alle kinderen, en in het bijzonder kinderen uit kwetsbare gezinnen, verhogen. We gebruiken hiervoor – voor de eerste maal in Vlaanderen! – een wetenschappelijk onderbouwd internationaal observatie-instrument, dat al in succesvolle buitenlandse projecten werd gebruikt.

We doen dit in vier fases:

  1. We maken een stand van zaken op van het huidig leesonderwijs en de huidige leescultuur in de kleuterklassen in Aalst. Zo bekijken we onder meer de inrichting en het aanbod in boekenhoek, alsook de kwaliteit van de boeken en de voorleestechnieken van de leerkracht.
  2. Scholen, leerkrachten en onderwijsondersteuners krijgen een professionaliseringstraject om hun eigen leesonderwijs en leescultuur te evalueren en bij te sturen.
  3. Het resultaat wordt gemeten. In hoeverre konden leerkrachten hun eigen klasomgeving verbeteren?
  4. De resultaten worden via diverse mediakanalen verspreid onder de scholen in Aalst en in Vlaanderen. Er komt een studiedag in Aalst waarop scholen in Vlaanderen uitgenodigd worden. Nadien bieden we navormingen-op-maat voor leerkrachten en andere onderwijsbetrokkenen aan.

Twee artikels zijn tot hiertoe verschenen in het kader van dit project: