Correspondenten in het Zuiden

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Djapo vzw, Studio Globo
Looptijd: 
September 2011 - September 2014

Financiering: Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking

Met ‘Correspondenten in het Zuiden’ ontwikkelen de projectpartners een educatieve werking die van de individuele stage-ervaring van studenten hoger onderwijs in het buitenland een meerwaarde maakt voor leerlingen in het (buitengewoon) lager en secundair onderwijs in Vlaanderen.

Het project zet een systematische correspondentie op tussen student en klas. Die geeft de leraar concrete input en aanknopingspunten om complexe problemen in ontwikkelingslanden inhoudelijk te initiëren, te duiden en bespreekbaar te maken in de klas.

‘Correspondenten in het Zuiden’ geeft de student, leraar en leerling een educatieve omkadering (uitgestippeld leertraject, digitaal leerplatform, vormingssessies en handleiding) die hen toelaat het maximum uit deze correspondentie te halen.

Via correspondentie sensibiliseert het project rond een aantal thema’s en via inhoudelijke kadering door de leraar werkt het aan bewustmaking in breder perspectief. De link met de concrete stageopdracht van de student werkt activering in de hand: de leerlingen ondernemen actie voor de stageplaats (bijvoorbeeld een inzameling van middelen).