De haven van Brussel in een breder logistiek perspectief: “Een operationele SWOT-analyse en reflectie"

Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Looptijd: 
September 2007 – September 2009

Werkveld: BECI, Haven van Brussel,

In een eerste fase van het onderzoek worden goederenstroombewegingen op het water en de afhandeling van havenactiviteiten in het algemeen bestudeerd. Er wordt gekeken welke vervoersconcepten wereldwijd voorkomen en welke mogelijkheden deze voor de haven van Brussel kunnen bieden. Ook de relatie tot het hinterland en andere economische gevolgen komen daarbij aan bod. Deze literatuurstudie vertrekt van sterkte-zwakte-bedreigingen en kansenanalyses die in recente studies voor de haven van Brussel zijn aangegeven.
Op basis van de analyse van de eerste fase wordt nagegaan met welke haven(s) de haven van Brussel het beste voor een operationele benchmark kan vergeleken worden. In deze vergelijking worden (best) practices, methoden, procedures en prestaties van deze havens op systematische wijze naast deze van Brussel geplaatst. Daaruit wordt ook afgeleid welke functionele probleemstellingen en kansen dieper onderzocht kunnen worden en welke stakeholders daarbij moeten aangesproken worden. De gebieden voor verder onderzoek omvatten zone-overstijgende katalysatoren voor verdere ontwikkeling van de haven, zoals de ontwikkeling van (inland) terminals, multi- en intermodaal vervoer, Supply Chain Management, samenwerking met andere havens, rederijen en andere actoren, de ontwikkeling van commerciële initiatieven.
Met de resultaten van de benchmark en de adviezen van geselecteerde experten en belangengroepen, wordt, in een derde fase van het onderzoek, een lijst van strategische aandachtspunten en mogelijke voorstellen van oplossing of ontwikkeling voorgesteld. Deze voorstellen kunnen aanzien worden als een vorm van produktontwikkeling van diensten, of als initiatieven van kwaliteitszorg, change management en duurzaam ondernemen. Het kan ook gaan over projecten van continue verbetering van havenactiviteiten. In functie van de weerhouden prioriteiten worden in deze fase voorstellen van re-engineering, kosten-baten ontledingen, strategieën of business planningsoefeningen uitgewerkt.