Dialoogtafels betreffende de communautarisering van de justitiehuizen en 'betoelaagde projecten'

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
UGent, VUB, KUL, KdG
Looptijd: 
Oktober 2013- Mei2014

Financiering: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Afdeling Welzijn en Samenleving

De zesde staatshervorming, opgenomen in het federale regeerakkoord van 1 december 2011,  voorziet de communautarisering  van de justitiehuizen en de betoelaagde opdrachten. Dit project wil de verschillende stakeholders samenbrengen om in dialoog te treden omtrent deze beleidsontwikkeling.  Deze overheveling biedt immers kansen aan de stakeholders om gezamenlijk stil te staan omtrent gemeenschappelijkheden, verschillen, bekommernissen, toekomstvisie, belangen, verwachtingen,... Wij grijpen deze overheveling aan om de dialoog tussen de stakeholders te ondersteunen met de blik op de toekomst.  Om dit te bewerkstelligen worden er vanuit de HUB, opleiding sociaal werk, dialoogtafels georganiseerd met de betrokken stakeholders.

De doelstellingen die vooropgesteld worden bij de dialoogtafels zijn:
1. Het in kaart brengen van gemeenschappelijkheden en verschillen bij de partners. We willen de dialoog stimuleren over de verschillende logica’s, maar net zozeer op zoek gaan naar gelijkenissen, naar wat verbindend is.
2. Een evenwicht bewerkstelligen tussen enerzijds het gemeenschappelijke  en anderzijds de eigenheid bij elke partner. Dit beogen we door het op gang brangen van een kritisch constructieve dialoog.
3. De neerslag van  deze dialoogtafels resulteert in een beleidsondersteunende impulsnota. Hierin geven we voeding aan deze beleidsontwikkelingen.  De neerslag omvat bevindingen, aanbevelingen, bedenkingen die gebundeld worden in een impulsnota t.a.v. de Vlaamse overheid.
4. Reflectie stimuleren omtrent de verhouding tussen welzijn en justitie zowel op het Vlaamse als op het federale niveau.