Een taalbeleid op maat van de lerarenopleiding

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
KHLeuven en KHLim (nu UCLL) en KATHO-RENO (nu Vives)
Looptijd: 
september 2009 - augustus 2011

Financiering: School of Education

Dit project benadrukt het belang van taal voor lerarenopleidingen. Elke leerkracht is een taalleerkracht. Mede wegens maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in de instroom is dat echter minder evident. De nood aan een coherent taalbeleid neemt daardoor toe.

Als opstap voor dit project werd een taalbeleidskader ontwikkeld waarin twee elementen vervat zitten, namelijk:

  1. een operationalisering van de talige competenties (vertolkt in de ‘13 doelen in een dozijn’ van de Nederlandse Taalunie) voor de verschillende functionele gehelen binnen de basiscompetenties voor leraren,
  2. een beleidskader dat aangeeft op grond van welke principes een taalbeleid binnen verschillende lerarenopleidingen vorm en inhoud kan krijgen.

Het taalbeleidskader vormt het uitgangspunt voor het verzamelen, ontwikkelen, implementeren en dissemineren van werkinstrumenten. Deze doelstelling leidde tot de aanmaak van een databank met concrete instrumenten. Het gaat zowel over instrumenten die eerder beleidsmatig van aard zijn en voornamelijk op mesoniveau kunnen worden ingezet, als over instrumenten op het microniveau die lectoren kunnen hanteren om de talige competenties bij hun studenten te ontwikkelen.

Bovenstaande is slechts succesvol als ook de nodige aandacht gaat naar het sensibiliseren, opleiden en vormen van actoren inzake taalbeleid op zowel het mesoniveau, als het microniveau aan de hand van intervisies, expertadvies en workshops. Dit project deed hiertoe enkele aanzetten.

Zie ook: https://associatie.kuleuven.be/schoolofeducation/projecten/een-taalbeleid-op-maat-van-de-lerarenopleiding