Energiedeskundigen binnen bouwteams

Project fase: 
Lopend
Partners: 
Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen, Dep. Ind. ing. KAHO / Passiefhuis-platform vzw, WTCB, Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, OVED vzw, diverse bouw en isolatiebedrijven.
Looptijd: 
Mei 2012 - April 2014

Het project  is een onderzoek naar de economische meerwaarde van de energiedeskundige bij ‘gewaarborgd energiezuinig bouwen en investeren in het opwekken van energie’. Onder ‘gewaarborgd energiezuinig bouwen’ wordt verstaan dat de vooropgestelde energiebezuiniging ‘gewaarborgd’ wordt aan de hand van de inbreng van de energiedeskundige.
Het doel is om voor bouwheer en financiële instanties na te gaan in welke mate de kosten, verbonden aan ‘gewaarborgd energiezuinig bouwen en investeringen in energieopwekking’, zich laten terugbetalen. Deze terugbetaling zal onder andere gebeuren door minder energieverbruik. Het bewijzen van deze stelling en zoeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden, zullen een stimulans vormen voor overheid en financiële instanties om te investeren in deze bouwmethode. Deze nieuwe bouwmethodologie en daaraan gekoppelde investeringstechnieken hebben tot einddoel het algemeen toegankelijker maken van minder energie verbruikende gebouwen.
Naast onderzoeken of er een economische meerwaarde aanwezig is, wordt binnen dit project op zoek gegaan naar het concrete takenpakket van de energiedeskundige die als gids, adviseur en controleur zal optreden. Concreet gaat men door kritisch aftoetsen van het takenpakket en de huidige beleidsmaatregelen suggesties aanreiken voor een succesvolle implementatie van de energiedeskundige in het energieverhaal.
Aangezien het hier niet gaat om fundamenteel academisch onderzoek zal de inhoud verder bouwen op bestaande onderzoeksresultaten. De maatregelen die leiden tot een lagere energiefactuur en controlemomenten voor de energiedeskundige vastleggen en in detail uitwerken, is voorbehouden voor een technisch geschoolde onderzoeker. Naast dit technisch onderzoek loopt parallel een economisch onderzoek. Hierin worden taken en technische ingrepen vertaald in kostensoorten die worden ingeplugd in een rekenmodule. Hierbij wordt de NPV (Net Present Value) methode gebruikt. Deze methode heeft als voordeel dat, bij onderzoek naar het al dan niet halen van de rendementseis, de tijdswaarde van geld in rekening wordt gebracht. Casestudies worden met deze module doorgerekend om het verband na te gaan tussen de bouwwijze en de gerealiseerde eindafrekening. Verder is de economische projectmedewerker verantwoordelijk voor het onderzoeken van alternatieve financieringsmogelijkheden verbonden aan projecten met de energiedeskundige. Deze financieringsmethoden worden bekeken vanuit overheidstandpunt (subsidies,…) en vanuit het standpunt van privéinvesteerders (soort lening, rentevoeten,…).
Om bovenstaande doelen te realiseren, wordt deze werkmethode afgesloten met een uitgebreide disseminatie zowel naar het werkveld als de overheid en financiële instanties toe. Dit zal gebeuren aan de hand van tussentijdse informatieverspreiding en een afsluitende disseminatieperiode. (cfr. 9.Disseminatiestrategie)
Dit onderzoek moet een draagvlak vormen voor: bestaande opleidingen, nieuwe opleidingen, nieuwe beleidsmaatregelen en verder onderzoek omtrent dit specifieke topic ‘energiezuinig bouwen’.