GERaware, digitale awarenesstool voor docenten verpleegkunde

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Vives, Thomas More, Groep T, KHLeuven, KHLim, KU Leuven
Looptijd: 
September 2014 - September 2017

Met dit project willen we een awarenesstool ontwikkelen om docenten te “geriatriseren” d.w.z. hen het bewustzijn over de noodzakelijke kennis over de geriatrische cliënt en over de juiste attitude ten aanzien van ouderenzorg aanbrengen.
De tool richt zich dus in eerste instantie tot docenten in de bacheloropleidingen verpleegkunde. Het thema ‘levenslang leren’ leeft sterk in de onderwijssector. Indien we onze studenten willen stimuleren om zelfzekere, kritische volwassenen te worden, dienen we zelf als docenten een degelijke leercultuur te hebben. Awareness of bewustzijn is een eerste belangrijke stap in het proces van gerichte professionalisering. Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen verlenen moeten alle docenten over voldoende kennis beschikken, en ook inzicht hebben over eventuele kennistekorten. Met het project wordt beoogd om (nieuwe) docenten inzicht te geven in hun niveau van gerontologische en geriatrische kennis en hierdoor de noodzakelijke stappen te zetten naar een up-to-date en blijvende bagage op vlak van kennis, vaardigheden en attitudes, met als doel een kwaliteitsverbetering van het onderwijs (inclusief stagebegeleiding) inzake ouderen. Bij het lesgeven dienen docenten immers als rolmodel voor de studenten m.b.t. ouderenzorg. De awarenesstool is een online tool die via een webbrowser kan doorlopen worden. De tool start met een peiling naar hoe de gebruiker zelf zijn gerontologische en geriatrische kennis inschat. Aan de hand van exemplarisch filmmateriaal worden vervolgens situaties op treffende wijze in beeld gebracht en wordt bij middel van vragen en feedback de kennis en attitude van de gebruiker aan de oppervlakte gebracht. We streven hier naar een zeer innovatieve tool die bij de gebruiker een verrassings- en verwonderingseffect teweegbrengt en hiermee de al dan niet pijnlijke bewustwording van de tekorten in kennis en attitude. Bedoeling is dat dit de gebruiker motiveert om hieraan te werken. De tool verwijst door naar kennismodules en andere professionaliseringsmogelijkheden (bv. e-learning modules en andere bijscholingsinitiatieven).