Herstelbemiddeling en vrijwilligerswerk

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Alba, Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven (BAL), Suggnomè
Looptijd: 
September 2010 - oktober 2013

1. SITUERING: Dit onderzoeksvoorstel beoogt kennis te ontwikkelen ter ondersteuning van vrijwilligerswerking in de context van dader-slachtoffer bemiddeling (herstelbemiddeling). Het sluit aan bij een nood in de bemiddelingspraktijk. Dit voorstel sluit ook aan bij de ambities en noden uit de opleiding sociaal werk. Deze laatste wenst kennis omtrent vrijwilligerswerking te valoriseren in de context van herstelbemiddeling. De opleiding wenst tevens haar nijpend kennistekort aangaande een brede herstelrechtelijke visie aan te vullen. Dit is echt noodzakelijk gelet op de toenemende impact van genoemde visie op het brede praktijkveld van het maatschappelijk werk.

2. PROBLEEMSTELLING: Voorliggend voorstel vertrekt van drie knelpunten die de uitbouw van vrijwilligerswerking in de context van herstelbemiddeling zullen bemoeilijken.

  • onduidelijkheid en onzekerheid omtrent de mogelijkheden en grenzen van vrijwilligerswerking in de context van herstelbemiddeling;
  • spanningen tussen een herstelrechtelijke visie op vrijwilligerswerking en de eisen van een efficiënt en kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod;
  • spanningen tussen een burgerschapsvisie achter vrijwilligerswerking  en de onvermijdelijke instrumentalisering van vrijwilligerswerking. 

3. DOELSTELLINGEN EN OUTPUT: Voorliggend onderzoeksvoorstel beoogt innoverende kennis te ontwikkelen die een adequaat antwoord biedt op de vernoemde knelpunten (ALGEMENE DOELSTELLING). Deze kennis zal zich ontwikkelen in de richting van  twee ‘tools’ die de uitbouw van vrijwilligerwerking in de context van herstelbemiddeling kunnen ondersteunen (SPECIFIEKE DOELSTELLING).

  1. Conceptuele ‘tool’: de uitwerking van een conceptueel instrumentarium dat een herstelgerichte aanpak in het verlengde plaatst van participatief  burgerschap, dat toelaat de mogelijkheden en grenzen van vrijwilligerswerking in dader-slachtoffer bemiddeling af te lijnen en dat voldoende rekenschap geeft van de noden van efficiënt en kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod.
  2. Praktische tool. De uitwerking van een  draaiboek vrijwilligerswerking in de context van herstelbemiddeling. Dit draaiboek (met profielen, recrutering, opleiding, coaching, methodieken) vloeit voort uit de conceptuele tool

Verwacht wordt dat beide ‘tools’ dienstig kunnen zijn voor de uitwerking van andere herstelrechtelijke praktijken (zoals bijvoorbeeld herstelgericht groepsoverleg).