Inclusieve ondersteuning voor ouder wordende personen met een verstandelijke beperking

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Regionaal Welzijnsoverleg Waasland
Looptijd: 
September 2007 - September 2009

Financiering: Steunfonds M.M. Delacroix

Het aantal ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking neemt gestaag toe. Hierdoor rijst de vraag naar passende begeleiding en zorg. In het huidige, eerder aanbodsgestuurde zorgaanbod, zijn de nodige individuele ondersteuningstrajecten niet altijd mogelijk. Bovendien is er mede door de toegenomen aandacht voor individueel aangepaste ondersteuning voor cliënten, vanuit het werkveld een sterke behoefte aan richtpunten voor een aangepaste begeleidingsvisie.
Het voorliggende onderzoeksproject gaat op zoek naar een meer betere, inclusieve ondersteuning voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Het heeft een praktijk/beleidsgerichte en een meer praktijk/theoretische doelstelling:

  1. het in kaart brengen en optimaliseren van de ondersteuningsmogelijkheden voor ouder wordende
    mensen met verstandelijke beperking. De regio Waasland zal hierbij dienen als case study. Met het oog op een betere zorgafstemming zullen we onderzoeken waar en hoe reguliere diensten en gespecialiseerde voorzieningen kunnen samenwerken.
  2. een beter inzicht verkrijgen in de bestaande professionele begeleidingsattitudes en -visies t.a.v. ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. We willen een aantal begeleidingsvisies toetsen en relateren aan activiteitsniveau en welbevinden van de cliënten. Hiervoor is de ontwikkeling van een nieuwe versie van een bestaande vragenlijst noodzakelijk.

In het project zullen praktijk- én ervaringsdeskundigen bijeengebracht worden, met als bedoeling doorheen het hele proces de praktijkrelevantie te bewaken. Door bachelorstudenten uit de opleiding orthopedagogiek te betrekken wensen we de afstand tussen praktijk, onderzoek en onderwijs zo klein mogelijk te houden.