L.ink : longitudinale evaluatie van netwerkversterkende methodieken bij mensen met een beperking

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
Vives Hogeschool, UCLL Limburg, Vlaams Welzijnsverbond
Looptijd: 
September 2015 - September 2019

Meer uitgebreide informatie is te vinden op de website van het project http://link.odisee.be.

Dit project vertrekt vanuit de beleidscontext ‘Perspectief 2020’ waarin het ondersteuningsaanbod voor
mensen met een beperking meer vraaggestuurd, inclusief en flexibeler dient te worden (Vandeurzen,
2010). Deze beleidshorizon schept voor diensten en voorzieningen heel wat uitdagingen: organisaties
dienen hun werking in te stellen op gedeelde zorg, waarbij het netwerken met andere professionele
organisaties en informele zorgverstrekkers (nog meer) ingebed moet worden en de begeleiders hun
competenties als netwerkers dienen te ontwikkelen of te versterken. Momenteel is die gewenste
toestand bij veel zorgaanbieders nog geen realiteit. Zowel op cliënt-, begeleiders- als organisatieniveau
dient er een actieve ondersteuning te gebeuren van het proces waarin mensen met een beperking
‘gelinkt’ worden in een breder ondersteunend formeel of informeel netwerk.

Een andere aanleiding voor het onderzoeksproject is het feit dat de opleidingen bachelor orthopedagogie
hun curricula moeten aanpassen zodanig dat de eertijdse gespecialiseerde ‘leefgroep’ opvoederbegeleider,
competenter wordt in het gezins- of contextgericht werken. Het project neemt daarom als
doel om via verschillende methodieken een veranderingsproces op vlak van netwerkvorming zowel
proces- als effectmatig te evalueren. De onderzoekers gaan samen met praktijkpartners uit de sector
aan de slag om methodieken te leren en daarbij zelf lerende netwerken te worden. Het kan daarbij zowel
gaan om mantelzorg te versterken, vrijwilligerswerkingen op te zetten, buurtgericht te werken, en te
netwerken via sociale media. Het onderzoek zal op verschillende tijdstippen nagaan in hoeverre het
sociaal kapitaal van de steekproef (n=150) evolueert. Het zal tevens nagaan bij de organisaties hoe ze
de methodieken integreren, en bevragen bij de begeleiders en cliënten hoe ze het netwerkversterkende
proces ervaren, elk vanuit hun perspectief.

Het project heeft een Vlaams/Brussels bereik. Samen met een twintigtal (deel)organisaties van het
Vlaams Welzijnsverbond probeert het een reële impact te hebben op de levenssituatie van mensen
met een beperking in Vlaanderen en Brussel. De twee associatiepartners Vives en UCLL brengen mee
expertise in rond methodieken en ondersteunen mee regionale lerende netwerken. De return naar het
werkveld wordt mee gedragen door de Ambassadeurs Community Building van het VAPH en het
Steunpunt Expertise Netwerken (SEN). Het project legt de link met verschillende opleidingsonderdelen in
de opleidingen bachelor orthopedagogie, sociaal werk en gezinswetenschappen d.m.v. methodische
verdieping.