Omgaan met diverse ouders

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen

Scholen krijgen te maken met een diverser wordende groep ouders. In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op twee onderzoeksvragen: 1. Over welke competenties en attitudes beschikken studenten in de lerarenopleiding om met ouders, en dan vooral moeilijk bereikbare ouders, om te gaan? 2. Kunnen we bij studenten in de lerarenopleiding competenties en attitudes ontwikkelen om beter met ouders en vooral met moeilijk bereikbare ouders, om te gaan? Op bovenstaande onderzoeksvragen werd een antwoord gezocht door middel van een longitudinaal onderzoek. De voormeting gebeurde met behulp van een vragenlijst. De interventie werd opgebouwd vanuit een literatuurstudie en vanuit focusgroepen met ouders, leerkrachten en relevante andere betrokkenen (brugfiguur, LOP, CLB, ODiCe, …). Uit de resultaten blijkt dat studenten een hoge ouderlijke betrokkenheid verwachten. Tegelijkertijd geven ze ook aan laagdrempelig te willen zijn. Ze vinden het dan ook belangrijk hiervoor vaardigheden te ontwikkelen zoals het kunnen bespreken van leerprestaties met ouders, kunnen luisteren naar ouders als ze met een probleem komen en kunnen omgaan met ouders uit alle sociale milieus.

Op basis van het onderzoek werd een handreiking opgesteld voor derdejaarsstudenten van de professionele bacheloropleiding lager onderwijs.