Onderzoek naar klas- en leerkrachtkenmerken in de basisschool: effect op taal- en rekenprestaties en schoolwelbevinden in het vierde leerjaar

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
KHMechelen, Steunpunt studie- en schoolloopbanen
Looptijd: 
September 2008 - September 2009

Het belangrijkst doel van de lerarenopleiding in de hogescholen is om studenten op te leiden tot beginnende leerkrachten die goed onderwijs afleveren. De term ‘goed onderwijs’ dekt echter veel ladingen en een concrete omschrijving van de kenmerken die bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs dringt zich dan ook op.

Tijdens het drie jaar durende PWO-project “Onderzoek naar kenmerken van doceergedrag in het lager onderwijs” werden op basis van een uitgebreide literatuurstudie en gesprekken met docenten van de lerarenopleiding en onderwijsdeskundigen een aantal kenmerken geselecteerd die van belang zijn voor een optimale klaspraktijk en lesgebeuren. Deze kenmerken werden in een observatie-instrument gegoten. In totaal trokken 276 observatoren (studenten en onderwijsdeskundigen) naar het 4e leerjaar van 168 verschillende lagere scholen, en brachten er de lespraktijk in kaart. In hetzelfde jaar verzamelde het steunpunt ‘SiBO’ extra data (schooljaar 2006-2007) via taal- en rekentoetsen aan het einde van het schooljaar en via vragenlijsten ondermeer over het welbevinden van leerlingen.

In een volgende stap stellen we ons de vraag welke kenmerken van de onderwijspraktijk een bijdrage leveren aan goede prestaties voor taal en wiskunde enerzijds en het welbevinden bij Vlaamse leerlingen anderzijds. Om dit te onderzoeken doen we beroep op de eerder verzamelde observatiegegevens en de door het steunpunt SiBO verzamelde taal- en wiskundeprestaties en gegevens i.v.m. het welbevinden van leerlingen. SiBO stelt deze dataset beschikbaar voor dit PWO-project, wat ons de kans biedt om een uitspraak te doen over welke kenmerken van de lespraktijk en de mate waarin deze bijdragen tot goede taal- en rekenprestaties en enerzijds en een hoog welbevinden anderzijds.

Het behoeft geen verder betoog dat deze conclusies uitermate belangrijk zijn voor het werkveld en de lerarenopleiding aan de hogescholen.

Eindrapport