Onze Duurzame School

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Studio Globo, Katholieke Hogeschool Kempen, Centrum voor Duurzaam Ondernemen i.s.m. Centrum voor Informatieve Spelen
Looptijd: 
September 2012 - Augustus 2013

Financiering: Ministerie voor Onderwijs en Vorming

Situering van het project

Dit nascholingsproject vertrekt vanuit de kennis en eventuele actie inzake EDO op de school (intake). Daarop aansluitend wordt in een sessie nieuwe kennis rond duurzame ontwikkeling meegegeven, waarbij het benaderen van duurzaamheidskwesties in samenhang / in systemen centraal staat. Omdat het omgaan met duurzaamheidskwesties sterk beïnvloed wordt door de heersende normen en waarden, komt in de volgende sessie de focus te liggen op waardeontwikkeling en het omgaan met emoties. In een laatste sessie wordt overgegaan tot het neerschrijven van een voor de school haalbaar EDO actieplan (actiegerichtheid). In de nazorgsessie (enkele maanden na de laatste sessie) wisselen deelnemers hun ervaringen met het opstarten van het EDO actieplan uit. Dankzij deze feedback kan de school nagaan wat er nodig is om het opgestelde EDO actieplan nog sterker te integreren in de school.

Doelstelling van het project

Tijdens deze nascholing wordt nagegaan hoe EDO aan bod kan komen in de lessen, vakoverschrijdend en in de school(omgeving).
De school stelt een EDO actieplan op om haar duurzaamheidskwestie(s) aan te pakken.
Tijdens dit nascholingsproject wordt een educatieve elektronische leeromgeving voor EDO uitgebouwd, waarop digitaal EDO lesmateriaal ter beschikking staat.

Via correspondentie sensibiliseert het project rond een aantal thema’s en via inhoudelijke kadering door de leraar werkt het aan bewustmaking in breder perspectief. De link met de concrete stageopdracht van de student werkt activering in de hand: de leerlingen ondernemen actie voor de stageplaats (bijvoorbeeld een inzameling van middelen).