Ouder-kind-communicatie over sexting en cyperpesten

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Media, ICT & Interpersonal Relations in Organisations and Society (MIOS), Lerarenopleiding, Odisee
Looptijd: 
September 2015 - Augustus 2017

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn nuttig voor alle gezinsleden op het gebied van informatie, educatie en ontspanning, maar worden ook geassocieerd met onlinerisico’s voor jongeren. Tot op heden is er weinig geweten over welke rol ouders kunnen spelen in de betrokkenheid en bescherming van hun kinderen bij onlinecontactrisico’s. Daarom willen we in dit PWO-opstartproject nagaan hoe de ouder-kind communicatie over onlinecontactrisico’s, zoals bijvoorbeeld sexting (het delen door jongeren van seksueel getinte beelden d.m.v. gsm of online applicaties) en cyberpesten (het pesten via het internet en de mobiele telefoon) verloopt en hoe ouders eventueel preventieve en/of curatieve maatregelen nemen m.b.t. deze contactrisico’s.

Dit project heeft drie doelstellingen:

1.Ten eerste wil het project op basis van literatuuronderzoek en focusgroepgesprekken met ouders nagaan welke ouder-kind communicatiestrategieën over onlinecontactrisico’s ouders hanteren, en welke factoren de open ouder-kind communicatie over onlinecontactrisico’s bevorderen en belemmeren.

2.Ten tweede wil het project een kwantitatief onderzoek uitvoeren bij verschillende gezinnen met een kind tussen 13 en 17 jaar (i.e. de leeftijd waarbij onlinecontactrisico’s vaak voorkomen). Binnen eenzelfde gezin zullen moeder, vader en een adolescent (triade) bevraagd worden door gebruik te maken van potlood-en-papier vragenlijsten. Het triadisch onderzoek laat toe om na te gaan of de visie van ouders over de gehanteerde ouder-kind communicatiestrategieën verschillend is van de visie van hun kind over de gehanteerde ouder-kind communicatiestrategieën, en of er verschillen zijn in ouder-kind communicatiestrategieën tussen gezinnen waarbij het kind al dan niet reeds in aanraking is gekomen met onlinecontactrisico’s. Daarenboven laat de triadische studie toe om na te gaan welke factoren het meest de ouder-kind communicatiestrategieën beïnvloeden. Deze kennis is belangrijk voor de ontwikkeling van opleidingspakketten. Indien bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde factoren belangrijker zijn dan andere factoren, dan kan bij de ontwikkeling van opleidingspakketten hier prioritair aandacht aan worden gegeven.

3.Tot slot wil het project op basis van de opgedane kennis uit bovenstaande doelstellingen kortdurende opleidingspakketten ontwikkelen voor zowel de opleidingen in Odisee, als voor het werkveld. Tevens zullen de resultaten gedissemineerd worden via een rapport en toegankelijke artikelen voor professionelen.

Het project is een samenwerking tussen Odisee (m.m.v. dr. Koen Ponnet, dr. Katrien Symons, Kathleen Emmery en Griet Frère) en Universiteit Antwerpen (m.m.v. Prof. dr. Michel Walrave en dr. Wannes Heirman).