Over samenwerken in het sociaal werk: sterke netwerken voor het Brusselse justitieel welzijnswerk

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Universiteit Antwerpen, Prof. Peter Raeymaekers
Looptijd: 
September 2015 - Augustus 2017

Justitieel welzijnswerk Brussel voorziet hulpverlening aan ongeveer 1600 gedetineerden binnen drie Brusselse gevangenissen. Het justitieel welzijnswerk Brussel is versnipperd over acht diensten, met een gelijklopende opdracht en doelgroep, maar die erkend en gesubsidieerd worden door vier verschillende overheden. Uit de praktijk blijkt dat de acht betrokken diensten de nood aanvoelen om beter samen te werken in een netwerk.
Dit onderzoeksvoorstel beoogt het analyseren en versterken van het netwerk justitieel welzijnswerk in Brussel. Uit de literatuur blijkt dat de samenwerking beter kan worden geïntegreerd indien in het netwerk de aanwezige partners diverse rollen opnemen. We maken van deze theoretische inzichten gebruik en  analyseren de rollen die sociaal werkers opnemen in het netwerk van Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk. Daarnaast bekijken we hoe dit netwerk kan omgaan met spanningen die de sociaal werkers ervaren bij het opnemen van hun specifieke rol? We formuleren volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke theoretische inzichten omtrent professionele netwerken zijn van betekenis voor het justitieel welzijnswerk Brussel?
  2. Welke spanningen ervaren sociaal werkers in het netwerk van Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk?
  3. Op welke manier kan het netwerk omgaan met de spanningen die sociaal werkers ervaren bij het opnemen van hun rollen in dit netwerk?

Om een antwoord op deze onderzoeksvragen te formuleren voorzien we volgende methodologie:

  • literatuurstudie omtrent netwerken en de  specifieke context van het Brusselse justitieel welzijnswerk. De bevindingen vanuit deze literatuurstudie worden voorgelegd in een groepsgesprek aan sociaal werkers uit het netwerk;
  • een documentanalyse en observatie bij het Overlegcomité justitieel welzijnswerk. Dit overlegcomité heeft als opdracht om het netwerk te coördineren en de Brusselse diensten beter te laten samenwerken;
  • diepte-interviews bij praktijkwerkers en coördinatoren uit het netwerk. We bevragen de mate waarin  de diensten samenwerken,  de rollen die men opneemt. We analyseren de spanningen en sterktes die men ervaart in het opnemen van die rollen;
  • We organiseren een groepsgesprek waarbij we de resultaten uit het veldwerk aftoetsen bij de sociaal werkers. We bekijken tijdens deze  groepsgesprekken samen met de de praktijkwerkers wat voor hen prioritaire spanningen of sterktes zijn waar de coördinatoren van de verschillende diensten verder mee aan de slag moeten;
  • Workshops waarin we de informatie uit de veldanalyse en de groepsgesprekken

 

 

Klik hier voor het eindrapport: JWW BXL een sterk netwerk.
Cliquez ici pour le rapport : Les Services bruxellois d'aide sociale aux justiciables : un réseau solide.

 

Klik hier voor het deelrapport : De gevangenis van de toekomst.
Cliquez ici pour le rapport: Pour une nouvelle prison bruxelloise