PRISMA : Digitalisering van een instrument om de draagkracht en -last van een mantelzorger van een persoon met een functiebeperking te evalueren

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Prof. Dr. Bea Maes: KU Leuven, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek (CGOP) (promotor), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Vlaams Platform van Verwijzende Instanties voor personen met een handicap
Looptijd: 
April 2015 - April 2016

Financiering: Subsidie ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin via Verwijzersplatform v.z.w.

Het project beoogt de digitalisering van een instrument dat een valide en betrouwbare indicatie kan geven van de draagkracht en de draaglast van de mantelzorgers van een persoon met een handicap. In dit instrument zullen de meest relevante indicatoren opgenomen worden die een accurate inschatting van de draaglast c.q. de draagkracht mogelijk maken en die toelaten om een zicht te krijgen op de aard en de intensiteit van de ondersteuningsnoden van deze mantelzorgers. Op basis van de resultaten van het instrument moet het mogelijk zijn gerichte acties te ondernemen om tegemoet te komen aan de noden van de mantelzorgers en hun draagkracht te versterken. Het instrument zal geëvalueerd worden op bruikbaarheid en toepasbaarheid binnen de context van de verwijzende instanties.

Door middel van een literatuurstudie zal een pool van „evidence-based‟ indicatoren voor de draagkracht resp. de draaglast van mantelzorgers geinventariseerd worden. De lijst van indicatoren zal zo doelgroepoverstijgend mogelijk zijn.
Focusgroepen zullen worden samensteld met vertegenwoordigers van verwijzende instanties, vertegenwoordigers van cliëntorganisaties en -verenigingen, professionelen die werken met gezinnen en mantelzorgers, ervaringsdeskundigen zelf.
Met een beperkte, en later meer uitgebreide testing zal het instrument op een beperkte schaal geïmplementeerd worden in de context van multidiscplinaire teams. De bedoeling is om het instrument te gebruiken in de dagelijkse werkzaamheden van deze diensten.
Een eerste piloot testing zal nagaan of er een voldoende mate van begripsvaliditeit is, of het instrument voldoende „differentieert‟ en of er een voldoende mate van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is. Op basis van een factoranalyse zal een selectie van items gebeuren zodat enkel de meest predictieve items in een consistent en betrouwbaar geheel overblijven.
Om de verdere implementatie van het instrument voor te bereiden, voorziet het project een handleiding, met een verantwoording van de opbouw van het instrument en met duidelijke instructies voor de afname en scoring.

Een voorstelling van het instrument en een samenvatting van de resultaten vindt u hier.

De volledige handleiding is te verkrijgen na vorming via www.verwijzersplatform.be