REH-App: Bouwtechnische check-up van bestaande gebouwen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
CIB Oost-Vlaanderen, AGSA, SHM Denderstreek, KU Leuven (Technologiecampus Gent - onderzoeksgroep Beton), NAV, CEDUBO
Looptijd: 
september 2015 - september 2019

De stap naar zelfstandig wonen is een mijlpaal in elk leven, zeker als die stap zich vertaalt in de aankoop van eigen vastgoed. Deze stap wensen we uit bouwtechnisch oogpunt optimaal te begeleiden.

Velen kopen immers met het hart, in volle euforie van het moment, en laten zich vóór de aankoop weinig of niet bijstaan door deskundigen (architect, aannemer, ingenieur, …). In al die gevallen is er geen sprake van een voorafgaande, grondige bouwtechnische inspectie. 

Pas nadat het compromis is ondertekend en eens de verbouwplannen op tafel liggen worden de nieuwe eigenaars met de realiteit geconfronteerd. Al tijdens het eerste kap- en breekwerk duiken verrassingen op: opstijgend vocht in de muren, dakstructuur in slechte staat, kieren en spleten in slecht sluitend schrijnwerk, scheuren in het metselwerk ten gevolge van grondzettingen, enz.

Er ontstaat een onaangename, soms netelige situatie als de droom dreigt uit elkaar te spatten of moet worden bijgesteld. Onvoorziene werken drijven de uitvoeringstermijn op, wat leidt tot nog meer financiële druk als bijv. een huurovereenkomst moet worden verlengd of het verbouwkrediet ontoereikend blijkt te zijn. Ook de ambities op het vlak van energieprestaties komen budgettair onder druk te staan.

Dergelijke situaties zijn grotendeels te vermijden door, voorafgaand aan de aankoop, het vastgoed grondig te screenen om de bouwtechnische conditie ervan te bepalen en in kaart te brengen. Net zoals een EPC  verplicht is bij verkoop van vastgoed, kan zo’n conditiemeting een handig instrument zijn om aankoop-, renovatie- of herbestemmingsbeslissingen onderbouwd te nemen.

Onze doelstelling is een volledige, gestandaardiseerde inspectie voor een gebouw uit te werken, die toelaat, een gebrekenlijst op te stellen en een conditiescore toe te kennen. Omdat de screening telkens volgens een vaste standaardhet protocol) wordt uitgevoerd, kunnen verschillende gebouwen op een objectieve wijze met elkaar worden vergeleken. 

Deze audit willen we concreet uitwerken onder de vorm  van een freeware-webapplicatie . De opzet voorziet in 2 versies: enerzijds een ‘light-versie’, die snel inzicht verschaft in veel voorkomende gebreken bij woningen en anderzijds een ‘pro-versie’, die het complete protocol voor de uitvoering van de conditiemeting omvat.  

De graad van verfijning van de conditiescore wordt door de gebruikersprofiel bepaald. Als een leek de audit uitvoert, zal die hem een eerste indicatie geven over de bouwtechnische toestand van het gebouw. Wordt de screening uitgevoerd door een deskundige (architect, ingenieur, bouwkundig expert), dan is het eindresultaat een gedetailleerde conditiescore.