Stedelijk sociaal-agogisch werk met transmigranten: een verkenning van welzijnsnoden, (methodische) uitdagingen en kansen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Universiteit Antwerpen, Regionaal Integratiecentrum Foyer, VZW Globe Aroma, Vrouwenopvangcentrum het Zijhuis, deelwerking CAW
Looptijd: 
September 2013 - oktober 2015

Financiering: PWO

De etnisch-culturele diversiteit in onze samenleving neemt sterk toe, zeker in de grote steden. Dit leidt ook tot een sterke toename van transmigranten en translokale (transnationale) gezinnen: mensen wiens familiale en/of sociale leven zich uitstrekt over verschillende plaatsen, landen en culturen.

Omwille van hun grotere maatschappelijke kwetsbaarheid doen veel van deze mensen veelvuldig beroep op sociaal werk. Dit praktijkgericht onderzoek vertrekt vanuit concrete vragen uit het werkveld omtrent de uitdagingen die het werken met deze relatief nieuwe doelgroep met zich meebrengt.Het focust op de welzijnsnoden van transmigranten, de rol van translokale netwerken en praktijken voor (werken met) transmigranten, en de (methodische) uitdagingen en kansen die transmigranten vormen voor stedelijk sociaal-agogisch werk.

Daarbij vertrekken we vanuit drie onderzoeksvragen:

·         Wat is de specificiteit van welzijnsnoden van transmigranten en translokale gezinnen?

·         Hoe beleven transmigranten de rol, het belang en de impact van hun translokale contacten en netwerken op hun welzijnsnoden en oplossingsstrategieën?

·         Hoe speelt stedelijk sociaal werk in op translokale netwerken en welke (methodische) uitdagingen en kansen vormen transmigranten voor stedelijk sociaal werk?

We onderzoeken dit via:

·   Een beknopte literatuurstudie omtrent sociaal werk en (a) translokaliteit en transnationaliteit, (b) migratie en (c) grootstedelijkheid. Ook gaan we op zoek naar bestaand kwantitatief en kwalitatief onderzoek bij de gekozen onderzoekspopulaties.

·         Kwalitatief onderzoek, bestaande uit diepte-interviews en life history analysis bij Marokkaanse, Braziliaanse en Ghanese migranten, in de grootstedelijke contexten van Brussel en Antwerpen, waar ook onze partners uit het werkveld actief zijn. We bakenen de onderzoeksgroep (om inhoudelijke en methodologische redenen) af tot transmigranten die de voorbije 5 jaar in ons land zijn aangekomen.

·         Focusgroepen met organisaties in het werkveld die ervaring hebben met de doelgroep van transmigranten.

De relevantie van het onderzoek voor het werkveld ligt in de verkenning van het belang van translokale netwerken voor de groeiende groep van mensen met een migratieachtergrond waarmee zij werken. Naast een beter inzicht hierin wil het onderzoek bijdragen tot methodiekontwikkeling op dit relatief nieuwe terrein.

Voor de opleidingen leidt het onderzoek tot een grotere kennis over de stedelijke context van diversiteit en translokaliteit voor sociaal werk en gezinswetenschappen. Studenten worden bij het onderzoek betrokken, en de resultaten stromen door naar concrete vakken en naar collega’s docenten.

Voor de externe verspreiding van de onderzoeksresultaten voorzien we een evenwichtige mix tussen sectorgerichte welzijnstijdschriften en internationale sociaal werktijdschriften. Via een studiedag voorzien we ook een ruime bekendmaking van de resultaten.  

 

De resultaten van dit onderzoek werden uitgegeven bij Acco. Meer informatie hier.