Validiteit van IZIKA/IZIIK instrument voor doelgroep kinderen en jongeren met een handicap

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
In opdracht van Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Voorliggende onderzoeksvoorstel sluit aan bij breder onderzoek rond de implementatie van het IZIKA en IZIIK-instrument in het kader van de Intersectorale Toegangspoort voor Jeugdhulp. Het focust meerbepaald op de inschatting van zorgintensiteit voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, motorische, zintuiglijke en/of meervoudige handicap.  Het project zal de invulling en determinerende elementen van het begrip zorgintensiteit uit literatuur  te vergelijken met de invulling van zorgniveaus/-items in IZIKA/IZIIK en voor elk van de geformuleerde subdoelgroepen te deze vergelijking te toetsen aan de mening van praktijkdeskundigen  (professionele deskundigen m.b.t. de respectievelijke subdoelgroepen ). Verder zal het onderzoek bij bestaande geanonimiseerde dossiers het geïndiceerde IZIKA/IZIIK – zorgniveau trachten te correleren met een gemiddeld klinisch ordinaal oordeel. Het project streeft naar aanbevelingen bij gebruik van het instrument, en aan hulpverleners/verwijzers de aansluiting met andere mogelijke zorgzwaarte-instrumenten te duiden.

Het eindrapport kan u hier downloaden. Voor de bijlagen, kan u contact opnemen.