Veldanalyse jeugdwerk- en sociaal-culturele praktijken.

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
HOGent (promotor), Socius (financier)
Looptijd: 
April 2013 - Juni 2014

Financiering: Socius

Socius en Steunpunt Jeugd zien zowel op bovenlokaal, lokaal en buurtniveau tal van nieuwe initiatieven opduiken die als praktijken van sociaal-cultureel volwassenenwerk of als jeugdwerkpraktijken kunnen worden geduid. In de onderzoeksoproep wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen formele en informele praktijken – waarbij de formalisering en institutionalisering van een verschillende aard kan zijn.
Als steunpunten spreken ze met de onderzoeksoproep een dubbele ambitie uit:
- Op basis van een meer systematisch overzicht van formele en informele praktijken meer zicht krijgen op en meer inzicht in het actuele jeugdwerk en sociaal-cultureel volwassenenwerk (formeel en informeel) die steunen op privaat initiatief en die een niet louter commercieel doel nastreven.
- Inspiratie putten voor de ondersteuning van organisaties en praktijken uit beide sectoren met de intentie om vanuit een beter zicht op actuele praktijken mogelijke partnerschappen in beeld te brengen en voor zichzelf als ondersteuningsorganisaties na te gaan of ze een betekenisvolle rol kunnen spelen in de ondersteuning van informele praktijken.

Het samenwerkingsverband HUBrussel – Hogent wil deze veldanalyse aanpakken vanuit een gemeenschappelijke vraagstelling, theoretisch kader en methodologie. De concrete aanpak wordt – gezien onze uitgangspunten – ook telkens in overleg tussen opdrachtgever en onderzoekers – uitgewerkt, in functie van wat de meest zinvolle benadering lijkt in een gegeven lokale context om de doelstellingen van de opdrachtgever te realiseren.

De onderzoeksgroep SAW focust in haar bijdrage op de context Brussel.