Verrijkingsproef bij Miereneters

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Centre for Research and Conservation, Plankendael

Voor de reuzenmiereneter staat de makkelijk te consumeren maaltijd in gevangenschap in schril contrast met zijn voedsel in het wild, waar hij het grootste deel van de tijd spendeert aan foerageren. De reuzenmiereneters in Planckendael vertonen een hoge mate van stereotiep gedrag, dat intensifieert naarmate de voedertijd nadert. Deze stijging in stereotiep gedrag doorheen de dag gaat bij beide individuen gepaard met een daling in het foerageergedrag.Er werd getracht om aan de hand van voedselverrijking het stereotiep gedrag te verminderen, meer natuurlijk foerageergedrag en een beter plaatsgebruik van de dieren in het verblijf uit te lokken, maar er werden geen significante effecten van de aangeboden voedselverrijking gevonden. Numeriek was er wel een daling zichtbaar in bepaalde stereotiepe gedragingen bij beide dieren, hoewel zij verschillend reageerden op de verschillende vormen van voedselverrijking. Daarnaast resulteerden temperaturen onder 15 °C, de aanwezigheid van het personeel en een hoger bezoekersaantal in significant meer stereotiep gedrag en minder foerageergedrag van de dieren. Hoewel er zeker nood is aan verrijking, waaronder voedselverrijking, suggereert dit onderzoek dat aanpassingen aan het verblijf, zoals het aanbrengen van terugtrekmogelijkheden zoals struiken of een overdekte slaapplaats, het welzijn van de reuzenmiereneters kan verbeteren.