Vraagverduidelijking: eigenhandig en deskundig

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
VFG
Looptijd: 
September 2008 - September 2011

Financiering: PWO

Vraagsturing in de hulpverlening veronderstelt een gelijkwaardige positie van de cliënt, de gebruiker. In de hulpverlening aan mensen met een handicap maakt daarom het klassieke expert-leek model stilaan plaats voor een samenwerkingsmodel gebaseerd op volwaardig partnerschap.
Omdat de vraag van de gebruiker het aanbod meer dient te sturen, groeit het besef bij de gebruikers dat zij hun vraag zo duidelijk mogelijk moeten stellen. Onder vraagverduidelijking wordt het verzamelen van informatie verstaan om de ondersteuningsvraag van de persoon vorm te geven. Vraagverduidelijking onderscheidt zich van klassieke medische diagnostiek en indicatiestelling doordat de persoon met een functiebeperking een gelijkwaardige, actieve rol aanneemt, en omdat de uitkomst niet noodzakelijk gevat wordt in klassieke, professionele ondersteuningspakketten, maar dat een netwerk wordt gebruikt of gevormd dat zowel informeel als formeel kan zijn.
Gebruik makend van de steekproef uit een overkoepelend onderzoek van het Steunpunt voor Welzijn en Gezondheid (WVG) willen we een gerichter en meer handelingsgericht onderzoek voeren om twee methodes van vraagverduidelijking, namelijk EEP (Eigenhandig Ervaringsdeskundig Plan) en het functieprofiel te evalueren en, indien mogelijk, te integreren.
Twee complementaire aspecten van vraagverduidelijking zullen we trachten te verzoenen:

  1. De waarde van de inbreng van een groep ervaringsdeskundigen, en
  2. De systematiek van een instrument (het ‘functieprofiel’) om de ondersteuningsvraag volledig te overlopen.

Dit evaluatie- en ontwikkelingsproces zou gebeuren bij een selectie van vrijwilligers binnen de ruimere steekproef van mensen met een functiebeperking uit het onderzoek van WVG. Dit onderzoek zou een gerichte inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de opleiding orthopedagogiek binnen het kader van de verdiepingsmogelijkheid ‘Gezins- en contextgericht werken’. Dit onderzoek kan een belangrijke hefboom voor VFG zijn om EEP, zijnde hun methode van vraagverduidelijking, als een zinvolle ondersteuningsvorm binnen het voortraject op de kaart te zetten. Zij wensen dat hun manier van werken geëvalueerd wordt, en dat mogelijks aansluiting ontstaat met andere vormen van vraagverduidelijking.