Zorgen van leerkrachten, zorgen voor Klasse(n)!: Longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs, observaties vierde leerjaar (schooljaar 2006-2007): Zorginterview

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
KHMechelen, Steunpunt studie- en schoolloopbanen
Looptijd: 
September 2005 - September 2008

Hoe geven leerkrachten les in het lager onderwijs? Hoe betrokken zijn leerlingen zich in de klas? Met welke problemen kampen kinderen uit de lagere school?
Dit zijn vragen waar de HUB in samenwerking met KULeuven en KHMechelen kenmerken een antwoord op zocht tijdens een drie jaar durend onderzoeksproject (PWO) Aan de hand van dit onderzoek trachtten we:
- Kenmerken van goed onderwijs in de praktijk na te gaan.
- een overzicht te geven van zorgvragen waarmee kinderen in het 4e leerjaar geconfronteerd worden en hoe hieraan tegemoet gekomen wordt in de klas, de school en buiten de school.

Uit de resultaten blijkt dat ongeveer 30 procent van de leerlingen van het vierde leerjaar minstens één zorgvraag heeft waarvoor extra zorgmaatregelen noodzakelijk zijn. Leerkrachten zijn dus zeer gevoelig voor de zorgnoden van hun leerlingen. Als we alle mogelijke zorgvragen in ogenschouw nemen, blijkt volgens de mening van leerkrachten, dat meer dan een vierde van het totale aantal problemen betrekking heeft op leermoeilijkheden. Toch blijkt uit de interviewdata dat leerkrachten ook oog hebben voor de sociale en emotionele problemen die bij 10-jarigen kunnen voorkomen en dat ze in de mate van het mogelijke kijken naar het totale kind.

Wat betreft de geboden hulp kunnen we concluderen dat binnen de klas een individuele aanpak op maat van het kind het vaakst wordt toegepast en dat de leerkracht hierover tevreden is. De concrete inhoud van deze aanpak verschilt naargelang de aard van het probleem. Op schoolniveau ervaren leerkrachten veel steun van taakleerkrachten/zorgleerkrachten, hoewel de gemiddelde tevredenheid over het effect van deze steun varieert van probleem tot probleem. Indien er in de school (klasoverschrijdende) niveaugroepen worden georganiseerd, zijn leerkracht gemiddeld gezien tevreden over het behaalde effect. Ten slotte kunnen we stellen dat leerkrachten slechts in beperkte mate weet hebben van hulp bui-ten de school om voor op school opgemerkte problemen. Bij heel wat problemen blijft deze rubriek grotendeels leeg.

Eindrapport klas- en leerkrachtkenmerken

Eindrapport zorginterview