Ouders en het jeugdwerk

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven, prof. dr. Karla Van Leeuwen
Looptijd: 
januari 2014 - april 2015

Het onderzoek wil het perspectief van ouders over jeugdwerk in kaart brengen. Daarbij komen drie vragen aan bod:

1.Wat zijn de ervaringen van jeugdwerk bij ouders? Dit splitst zich op in twee deelvragen: ten eerste het (niet)gebruik en de redenen daarvoor in kaart brengen. Waar nemen hun kinderen aan deel, welke werkvormen, in welke periodes? En wat zijn de redenen waarom er wel of niet wordt deelgenomen? Wie neemt beslissingen (ouder en/of kind) over deelname? Ten tweede willen we verder ingaan op de kwaliteit van het jeugdwerk: is men tevreden over het jeugdwerk waar de kinderen aan participeren? Wat kan eventueel beter? Aan welke kwaliteitseisen moet het jeugdwerk voldoen? Hierbij willen we aandacht aan organisatie, begeleiding, speelkansen, infrastructuur … geven.

2.Wat zien ouders als rol voor het jeugdwerk, voor hun kind specifiek, maar ook voor de groepen kinderen in de samenleving? Welke functies moet het jeugdwerk vervullen? 

3.We zien een tendens om participatie en betrokkenheid van ouders te vergroten in onderwijs en in opvangvoorzieningen. Ook in het jeugdwerk worden ouders soms ingeschakeld als kookouder, volwassen begeleiding,…. Soms worden er vragen gesteld bij de leeftijd van begeleiding en de verantwoordelijkheid die ze dragen, anderzijds wordt het feit dat jongeren het jeugdwerk maken juist als hun sterkte gezien. Hoe denken ouders over de aanwezigheid van volwassenen/ouders in het jeugdwerk? Zijn zij vragende partij voor meer betrokkenheid en welke rol zien ze zichzelf daarin spelen? 

Bij het beantwoorden van deze vragen, hebben we expliciete aandacht voor diversiteit: zowel participanten als niet-participanten van diverse vormen van het jeugdwerk komen aan bod. De ouders die betrokken zijn in het onderzoek moeten een weerspiegeling vormen van de samenleving. We beogen ouders te bevragen die in de grootste gemeenschappelijke doelgroep van het jeugdwerk vallen: deze met 5 tot 15-jarige kinderen.

Het beantwoorden van de onderzoeksvragen gebeurt in verschillende fasen:

  • via het voeren van een literatuurstudie
  • via een verdiepende bevraging van bevoorrechte getuigen (ouders, jongeren, jeugdwerkers) door middel van focusgroepen  en semi- gestructureerde interviews via sneeuwbalmethode  
  • via een bevraging bij een representatieve groep ouders door middel van een websurvey, breed verspreid via diverse kanalen, en een face-to-face afname

Onderzoeksopdracht van de Vlaamse overheid, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, Afdeling Jeugd. 

Het rapport van deze studie kan u hier raadplegen.