Monitor Persoonsvolgende Financiering

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
i.o.v. Vereniging Personen met een Handicap (VFG), partner van Bond Moyson i.s.m. HoGent

Het doel van dit project is het analyseren van de impact van de persoonsvolgende financiering op de levenskwaliteit van personen met een handicap. De focus ligt hierbij op de autonomie, zelfbeschikking en inkomenspositie van personen met een handicap die een budget (BOB of PVB) ontvangen.

Odisee, HoGent en VFG ontwikkelen samen een vragenlijst, met inbegrip van Personal Wellbeing Index, aangepast voor mensen met verstandelijke beperking. Na een testafname zal de websurvey breed verspeid worden onder de doelgroep van mensen met beperking en hun vertegenwoordigers, die in aanmerking komen voor persoonsvolgende financiering.

De onderzoekers leveren cijfers en analyses aan die VFG en partners in staat stellen om de invoering van PVF te beoordelen op basis van bovengenoemde elementen.

De via de vragenlijst verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrond toestemming.

 

Risico’s en voordelen

De deelname aan de studie brengt geen risico’s of ongemakken met zich mee.  Het enige voordeel is de ervaring om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie.

Door deel te nemen aan deze studie draagt men bij aan de wetenschappelijke kennis. 

 

Vertrouwelijkheid

De antwoorden op de vragenlijst worden bewaard op een medium dat beveiligd is met een wachtwoord. Enkel het onderzoeksteam verbonden aan Odisee en HoGent kan deze documenten raadplegen. De antwoorden of gegevens kunnen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden verstrekt. We zullen enkel op geanonimiseerde wijze rapporteren over de resultaten van dit onderzoek. Citaten zullen enkel gebruikt worden voor zover ze niet herleidbaar zijn tot personen. 

 

Rechten van de participant

De deelname is volledig vrijwillig, en men kan zonder opgave van redenen weigeren om mee te doen aan het onderzoek. De deelnemer heeft het recht om de deelname aan de studie stop te zetten. Het stopzetten van je deelname heeft geen nadelige gevolgen. Bij stopzetting van de deelname aan de studie, worden de reeds verzamelde gegevens verwijderd. De deelnemer heeft het recht om te vragen om de over hem of haar verzamelde persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten wissen. Hij of zij heeft eveneens het recht om de toestemming in te trekken. Dit kan tot de gegevens geanonimiseerd zijn. Contacteer hiervoor joris.vanpuyenbroeck@odisee.be. Voor specifieke vragen i.v.m. je privacy kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee via privacy@odisee.beNa afloop van het onderzoek kan de deelnemer inzicht krijgen in een onderzoeksrapport waarin de algemene resultaten van het onderzoek worden toegelicht.