Naar een introductie en professionalisering van penitentiaire ouderenzorg ('Oscar')

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
Opleidingscentrum Penitentiair Personeel (OCPP) / FOD Justitie Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen; Vlaamse Gemeenschap. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Welzijn en samenleving; FOD Justitie – Coördinatie Gezondheidszorg Gevangenissen
Looptijd: 
september 2019 - september 2021

Financiering: PWO

(English version below) 

In dit project willen we gevangenispersoneel helpen om op een goede manier voor ouderen in een gevangenis te kunnen zorgen. Er zijn namelijk steeds meer ouderen in gevangenissen, maar zij krijgen momenteel niet de gepaste zorg doordat het personeel deze doelgroep onvoldoende kent. Daarom zullen wij aan zowel bewakingsassistenten als verpleegkundigen en aan medewerkers van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden een opleiding aanbieden. Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact op met diete.humblet@odisee.be 

 

Een verkenning van de morfologie van, en evoluties binnen, de gevangenispopulatie leert ons dat er een gestage toename plaatsvindt in de aantallen ouderen die zich achter tralies bevinden. We stellen vast dat deze evolutie in België echter niet vertaald is geweest in het introduceren en professionaliseren van ouderenzorg binnen het gevangeniswezen, waardoor het personeel dat binnen deze penitentiaire instellingen opereert op heden onvoldoende is onderlegd of voorbereid om in te spelen op de huidige en toekomstige uitdagingen die gepaard gaan met deze toename. 

Tegen deze achtergrond stellen we vast dat er in het penitentiaire werkveld nu al een zeer pertinente nood is aan kennis over, en een aanpak van, verouderingsprocessen en het oudere segment van de bevolking in detentie. Bovendien doen de maatschappelijke en penale mechanismen achter deze evolutie vermoeden dat het uitbouwen van een kwaliteitsvolle penitentiaire ouderenzorg onontkoombaar zal worden in de toekomst, gelet op het steeds maar ouder worden van de bevolking en de toename van de punitiviteit.  

Zowel uit eerder empirisch onderzoek in Belgische gevangenissen als uit gesprekken met externe partners ontvangen we steeds meer belangrijke signalen dat er een groeiende nood is aan bewustwording over veroudering in detentie en een geïnformeerde en structurele aanpak van deze groter wordende maar nog te vaak miskende groep van ouderen.

Om aan dit hiaat tegemoet te komen beoogt dit voorstel ouderenzorg - in een brede zin - te introduceren en te professionaliseren binnen een penitentiaire context. We willen de uitbouw van penitentiaire ouderenzorg realiseren in co-creatie met het werkveld, waarbij we antwoorden willen formuleren op de centrale onderzoeksvraag ‘Hoe kan kwaliteitsvolle zorg voor ouderen in detentie worden geprofessionaliseerd?’ aan de hand van: het opleiden van het penitentiair personeel (waarbij we zowel bewakingsassistenten als verpleegkundigen viseren); het opleiden van de medewerkers van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden; en het voeren van rondetafelgesprekken met relevante actoren met het oog op het vormgeven van de penitentiaire ouderenzorg. 

Dit projectvoorstel biedt dus een broodnodig antwoord op een bestaande vraag vanuit de praktijk, waarbij het partners uit het werkveld voornamelijk ontbreekt aan de specifieke knowhow en middelen om de kennis en vaardigheden van gevangenisactoren omtrent ouderenzorg te verbeteren en verder te ontwikkelen.

 Projectbeschrijving

English version – penitentiary elderly care

This project is aimed at supporting prison staff to find a proper way to care and cater for older adults in prisons. This project has been given impetus by an increase in the numbers of older adults behind bars. Older prisoners are currently not receiving appropriate care as prison staff is yet insufficiently aware of this population and their needs. Therefore, we aim to provide training to both prison officers and prison nurses and to social work staff working with prisoners. Are you keen to know more about this project? Please contact diete.humblet@odisee.be

 

An exploration of the morphology of, and evolutions within, the prison population teaches us that there is a steady increase in the number of elderly people who are behind bars. We note that this evolution in Belgium has not been translated into an introduction and professionalization of elderly care within the prison system, as a result of which the personnel who operates within these penitentiary institutions is currently inadequately prepared to respond to current and future challenges that arise from this.  

Against this background, we note that there is already a very pertinent need in the penitentiary realm to obtain more knowledge about, and an approach of, aging processes and the older segment of the prisoner population. Moreover, the social and penal mechanisms behind this evolution suggest that establishing quality penitentiary care for older adults will become inevitable in the future, in view of the ageing of the population and an increasing punitivity.

Both from earlier empirical research in Belgian prisons and from dialogues with external partners stem important signals that there is a growing need for awareness about ageing in prisons and an informed and structural approach to this growing but still - too often - misunderstood group of elderly people.

To address this gap, this proposal aims to introduce and professionalize elderly care - in a broad sense - within a penal context. We endeavor to realize the expansion of penal elderly care in co-creation with the professional field, whereby we seek answers to the central research question: 'How quality care for older adults in prison can be professionalized?'. To this end, we draw on: a provision of training of prison staff (where we will focus both on prison officers and prison nurses); training of social work staff; and round table discussions with relevant stakeholders with a view to shape penitentiary elderly care.

This research project thus provides a much-needed answer to a pressing question of stakeholders, whereby the partners from the professional field mainly lack the specific know-how and resources to improve and further develop the knowledge and skills of prison actors concerning elderly care.

 

 

 

Afbeelding: 
penitentiaire ouderenzorg