Ondersteuningskader relatie ouders – jeugdwerk

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
CGOP, KU Leuven, Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking, Kazou vzw, Chiro

Jeugdwerkactoren (organisaties en beleid) signaleren dat het niet evident is om aan de relatie ouders-jeugdwerk vorm te geven. Het is ook voor ouders geen eenduidig gegeven. Verwachtingen van ouders en hun relatie (betrokkenheid) bij dat jeugdwerk, verschillen o.m. naargelang de jeugdwerkvorm (cf. onderzoek i.o.v. Agentschap Sociaal Cultureel Werk: ‘Ouders en Jeugdwerk’). We beogen aan deze signalen tegemoet te komen door met het jeugdwerk een ondersteuningstool voor begeleiders en organisaties te ontwikkelen die:

  1. hen helpt om zicht te krijgen op de wijze waarop de relatie ouders-jeugdwerk in hun organisatie ‘vorm’ krijgt (cf. bevorderende en belemmerende elementen),
  2. hen inzichten, handvaten, good practices enz. aanreikt om over de relatie met ouders en de diversiteit bij ouders te reflecteren én die hen stimuleren om (verder) op een constructieve manier op die relatie in te zetten.

De ondersteuningstool moet in het brede jeugdwerk inzetbaar zijn (cf. jaar- en vakantiewerkingen, reguliere werkingen en werkingen maatschappelijk kwetsbare jeugd). Deze tool kan ook voor andere contexten (cf. begeleidings- en ondersteuningswerk van gezinnen) inspirerend werken en inzetbaar zijn (bv. in opleidingscontext). De tussentijdse terugkoppeling en rapportering (o.a. studie- en reflectiemomenten, publicaties) naar het jeugdwerk en andere actoren (bv. onderzoekers, opleidingsverantwoordelijken) creëren daartoe een draagvlak.

De implementatiemogelijkheden zijn in belangrijke mate gelieerd aan bruikbaarheid: Geeft de tool een ‘antwoord’ op hun vragen, behoeften? Is de tool gemakkelijk te hanteren? enz. We volgen daarom een ontwerpgerichte participatieve onderzoeksbenadering waarin we jeugdwerkbegeleiders en –beleidsmedewerkers niet alleen bevragen maar ook actief laten meedenken en ontwerpen.

De grote diversiteit aan jeugdwerkbegeleiders (jeugdwerkvorm, locatie) wordt ruim bevraagd (websurvey) over hun ervaringen en percepties inzake de relatie ouders-jeugdwerk en ouderbetrokkenheid. Een vertegenwoordiging van deze jeugdwerkveldactoren wordt verder betrokken bij het vorm en invulling geven aan de ondersteuningstool (cf. focusgroepen, Map-it). Met een vertegenwoordiging van jeugdwerkbeleidsactoren doorlopen we een Delphi-traject gericht op een omgevingsanalyse inzake de ouders-jeugdwerk-relatie, identificatie van good practices en van (basis)houding en begeleiderscompetenties. Deze geïdentificeerde inhouden en methodieken om daaraan te (kunnen) werken worden in de ondersteuningstool opgenomen.